Centrum Maszyn Kraków
koszyk Szukaj
Wyszukiwarka
Centrum Maszyn Kraków
Sprzedaż: 605 515 050
Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego CENTRUM MASZYN;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrummaszyn.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CENTRUM MASZYN a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.centrummaszyn.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy CENTRUM MASZYN, działający pod adresem www.maszyny.centrummaszyn.pl, prowadzony jest przez:  CentrumMaszyn Rafał Pajka, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków, NIP 676-220-21-65

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: aktualna przeglądarka internetowa, adres poczty e-mail

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CENTRUM MASZYN zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.centrummaszyn.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

CENTRUM MASZYN może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CENTRUM MASZYN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CENTRUM MASZYN.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CENTRUM MASZYN,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.centrummaszyn.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - "Kupuję i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - "Kupuję i płacę"

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CENTRUM MASZYN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z CENTRUM MASZYN.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: kuriera

TNT - piły, przecinarki, nożyce
( przedpłata na konto bankowe )
29 zł
TNT - piły, przecinarki, nożyce
( za pobraniem, płatne przy odbiorze )
35 zł
TNT - kosy, podkaszarki, dmuchawy
( przedpłata na konto bankowe )
35 zł
TNT - kosy, podkaszarki, dmuchawy
( za pobraniem, płatne przy odbiorze )
39 zł
TNT - kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory, silniki
( przedpłata na konto bankowe )
45 zł
TNT - kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory, silniki
( za pobraniem, płatne przy odbiorze )
49 zł
TNT - traktorki
( przedpłata na konto bankowe )
500 zł
TNT - narzędzia diamentowe
( przedpłata na konto bankowe )
19 zł
TNT - narzędzia diamentowe
( za pobraniem, płatne przy odbiorze )
25 zł

 

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: CentrumMaszyn, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką i kartą płatniczą.

Koszty dostawy wynoszą: Patrz: Dostawa i płatność . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 21 dni robocze, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny i liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, od 48h-72h

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.centrummaszyn.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem tradycyjnym na nasz rachunek bankowy 58 1140 2017 0000 4902 0622 4432

- za pobraniem (do kwoty 6.000 tys. zł)

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (CentrumMaszyn, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków, 12 262 65 22 | 605 515 050) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów wynosi - Kurier GLS 25 PLN, transport paletowy do 250 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    Umowy, w którchy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: CentrumMaszyn, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków, Telefony kotnaktowe: 12 262 65 22 | 605 515 050

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. CENTRUM MASZYN jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: CentrumMaszyn, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków, 12 262 65 22|605 515 050, maszyny@plusnet.pl. CENTRUM MASZYN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

CENTRUM MASZYN jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów CENTRUM MASZYN jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest CENTRUM MASZYN, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie gwarancją CENTRUM MASZYN jako sprzedawcy. CENTRUM MASZYN ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. CENTRUM MASZYN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CENTRUM MASZYN o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Centrum Maszyn, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków, maszyny@plusnet.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. CENTRUM MASZYN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CENTRUM MASZYN a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CENTRUM MASZYN a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CENTRUM MASZYN.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

STRONY UMOWY  
POSTANOWIENIA WSTĘPNE  
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ  
TERMIN REALIZACJI  
FORMY PŁATNOŚCI  
DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
ZWROTY  
REKLAMACJE  
POSTANOWIEWNIA KOŃCOWE  

TREŚĆ REGULAMINU

Strony umowy

1.   Sklep internetowy www.centrummaszyn.pl, prowadzony jest przez  CentrumMaszyn Rafał Pajka, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków. Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP: 676-220-21-65,

2.   Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

Postanowienia wstępne

1.   Sklep internetowy www.centrummaszyn.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

2.   Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, w wartościach netto oraz brutto (z podatkiem VAT).  

3.   Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.  

4.   Korzystanie z sklepu www.centrummaszyn.pl jest jednoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.  

Składanie zamówień

1.   Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

2.   W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.  

3.   Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.  

4.   Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu e-maile:

1.   Automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu. W celu potwierdzenia zamówienia klient musi kliknąć na link potwierdzający zamówienie.

2.   E-mail, w którym Sklep doprecyzuje (potwierdza lub koryguje) szczegóły realizacji zamówienia. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia.  

3.   E-mail potwierdzający wysyłkę firmą kurierską wraz z numerem listu przewozowego w przypadku wybrania opcji dostawy firmą kurierską.

5.   Wpłata na konto bankowe lub do kasy Sklepu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

6.   W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.  

7.   Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

Termin realizacji

1.   Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe sprzedawcy.  

2.   Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Klienta.  

3.   Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uregulowanie przez Klienta całej należności za zamówienie oraz uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru.  

4.   Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.  

5.   Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.  

6.   W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

Formy płatności

1.   Jedyną formą płatności przyjętą w Sklepie jest przedpłata. Klient zobowiązany jest wpłacić 100% należności za towar przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.  

2.   Klient ma możliwość dokonania wpłaty na konto poprzez przelew tradycyjny, wpłata na poczcie oraz wpłata bezpośrednio w kasie CENTRUM MASZYN gotówką lub karta płatniczą.  

3.   Podstawą dokonania płatności jest Faktura Pro Forma, wysłana e-mailem do Klienta. Znajdują się w niej wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj.:  

1.   dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,  

2.   numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty,  

3.   nazwę i adres właściciela rachunku,  

4.   tytuł zapłaty.  

Dostawa i Koszty wysyłki

1.   O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży.  

2.   Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.  

3.   Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej, a termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.  

4.   Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 31,5 kg.  

5.   Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę transportową jest naruszona Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.  

6.   Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.  

Ochrona danych osobowych

1.   Dokonując rejestracji Klient udziela firmie CENTRUM MASZYN zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

2.   Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz cyklicznych informacji branżowych redagowanych przez CENTRUM MASZYN i portal www.centrummaszyn.pl.  

3.   Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

4.   Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.  

Zwroty

1.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.  

2.   Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym na adres ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres maszyny@plusnet.pl  

3.   Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.  

4.   Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury VAT.  

5.   Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

6.   Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.  

7.   Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

Reklamacje

1.   Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu protokół reklamacyjny listem poleconym na adres ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres  maszyny@plusnet.pl   

2.    Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, w związku z tym przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z naprawą lub odesłaniem wadliwego produktu należy się skontaktować z obsługą sklepu mailowo lub telefonicznie.

3.   Przesyłkę doręczoną przez firmę kurierską Kupujący powinien sprawdzić w chwili odbioru, czy opakowanie wraz z plombami i taśmami zabezpieczającymi nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających, mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki, należy odmówić przyjęcia tej przesyłki i w obecności osoby doręczającej spisać protokół szkody.

4.   Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do protokołu reklamacyjnego kopii dokumentu zakupu (Faktura Vat lub paragon), ewentualnie kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem, jeżeli stwierdzono uszkodzenie w czasie transportu.

5.   Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.           

2.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.  

3.   Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Ridery
Nagrzewnice Firman i Xaram

telefon 605 515 050

mail centrummaszyn.pl@gmail.com

lokalizacja Kraków

godziny otwarcia Pn-Sob: 9.00-19.00

Do góry